Lesprogramma

Wij werken dit schooljaar met de onderstaande vier (combinatie)groepen.
In het werken met combinatiegroepen is het fijn dat er veel ruimte is voor leren van elkaar. Op deze manier pakken jongere kinderen spelenderwijs wat mee van de leerstof van de grotere kinderen. Ze herkennen de stof het volgende jaar sneller. Oudere kinderen herhalen de leerstof nog eens door te luisteren of door iets uit te leggen aan een jonger kind. Deze sociale opvoeding achten wij voor later, als het kind zelfstandig in onze maatschappij moet functioneren, van groot belang.

In de groep 1/2/3 werken we met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Door de verschillende speelhoeken en de materialen wordt de kleuter uitgedaagd een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten.
We werken volgen een dagritme met onder andere de volgende onderdelen: werken, kring, taal- en rekenactiviteiten, ICT, sociaal-emotionele vorming, samenwerken, spelen, gymnastiek en muziek. Ook wordt er op speelse wijze een start met lezen en rekenen gemaakt.

In de groep 4/5 staan taal, schrijven, spelling en rekenen centraal. Naast de aloude manier van boek en schrift wordt hier vanaf groep 4 ook gebruik gemaakt van de Snappet. Op het tablet kan de leerling op eigen niveau werken aan taal en rekenen. Naast deze basisvaardigheden is ruim aandacht voor gymnastiek, kunst & cultuur, burgerschap en sociale integratie, verkeer en Fries.

Bij groep 6/7 wordt het lesprogramma uitgebreid met aardrijkskunde, biologie/techniek en geschiedenis. Bij aardrijkskunde gaat het om Nederland en de bijbehorende topografie.

In de groep 8 vindt op alle lesonderdelen de verdieping plaats. In groep 7 gaat het bij aardrijkskunde om Europa en in groep 8 om de hele wereld. Bovendien wordt er 1x per week Engels gegeven.


We werken met kwalitatief uitstekende lesmethoden die met zorg zijn geselecteerd. Voor het onderdeel wereldoriëntatie werken we met Alles in 1. Hierin vindt een integratie plaats van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, engels, kunst, burgerschap etc. Ieder jaar staan er 5 thema's centraal waaraan de groepen 5-8 ongeveer 6 weken werken

Onderwijs op maat

We proberen alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de kinderen. We streven ernaar dat het pedagogisch klimaat in de klas zo is, dat alle kinderen zich geaccepteerd voelen of ze nu goed kunnen leren of minder goed. We willen zo les geven dat de kinderen zo veel mogelijk succes ervaren.

Om alle kinderen tot hun recht te laten komen, werken we bij vakken als taal en rekenen met het principe van basisstof, hulpprogramma’s en verrijkingsstof. De basisstof is voor alle kinderen. De kinderen die er meer moeite mee hebben, proberen we met hulpprogramma’s bij de groep te houden. De kinderen die geen moeite hebben met de leerstof en die snel klaar zijn met hun werk krijgen verrijkingsstof.

We bieden ieder kind die zorg in en om de school aan, die het best past bij zijn ontwikkeling en mogelijk is binnen de school. We noemen dit Passend onderwijs.
De extra zorg die een kind nodig heeft, wordt gecoördineerd door de intern begeleider. De ondersteuning wordt uitgevoerd door de leerkrachten op school.

In de school kunnen we gebruik maken van een aantal voorzieningen die ons ondersteunen: orthotheek, documentatiecentrum, bibliotheek en ICT-voorzieningen zoals computers, tablets en digitale schoolborden.

Leerlingenzorg

De meeste leerlingen doorlopen de basisschool zonder al te grote problemen. Natuurlijk zijn er individuele verschillen en de ene vaardigheid gaat soms wat gemakkelijker dan het andere. De ontwikkeling van elke leerling wordt nauwgezet gevolgd. Waar nodig wordt extra zorg geboden.

Doelstelling
Zorg voor de kinderen staat in directe relatie met de ontwikkeling van de kinderen. Op SWS de Syl willen wij zorgen dat ieder kind zich zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van individuele kinderen op cognitief, sociaal emotioneel gebied kunnen we extra zorg geven die moet leiden tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Wij willen garant staan dat er binnen onze mogelijkheden ontwikkeling plaatsvindt bij ieder kind en dat wij er alles aan doen om belemmeringen die een kind ondervindt te zullen onderzoeken en zo mogelijk wegnemen. We streven er naar deze zorg aan die leerlingen zo lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs te laten plaatsvinden. Als wij niet in staat zijn een kind te bieden wat het nodig heeft, kan het zijn dat wij ouders helpen om het kind onderwijs te laten volgen op een school die hiertoe beter in staat is.

Kinderen die extra hulp nodig hebben
Op onze school geven de leraren extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben. De leraren proberen met extra zorg en hulpprogramma’s de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Grethilda Riemersma is onze interne begeleider. Zij coördineert de zorg binnen onze school.
In oktober, januari, april en juni zijn er groepsbesprekingen, waarbij de kinderen die extra zorg nodig hebben, worden besproken. We streven ernaar dat de kinderen met ondersteuningsbehoeften zo lang mogelijk op onze school kunnen blijven functioneren.

Soms moet er geconcludeerd worden dat alle extra inzet en hulpprogramma’s onvoldoende effect hebben en dat er te weinig vordering wordt gemaakt. In dat geval worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en zal er een gesprek met hen plaatsvinden. In overleg met de ouders wordt gekeken welke vervolgstappen er gezet kunnen worden.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Ontwikkeling en vorderingen van de kinderen worden gevolgd door regelmatig toetsen af te nemen. Naast de methodetoetsen nemen we ook methode onafhankelijke toetsen af, de zogenoemde Cito toetsen. De resultaten van deze laatste toetsen verwerken we in het Cito leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we eventuele problemen in de vorderingen van de kinderen zo vroeg mogelijk opsporen.
In groep 8 doen de leerlingen mee aan de IEP Eindtoets.

De school heeft een intern zorgplan, waarin zij de zorgstructuur binnen SWS de Syl beschrijft. Ook vindt u meer informatie over de zorg in onze schoolgids.

Groeps Dynamisch Onderwijs

De sfeer in de groep en binnen SWS de Syl kenmerkt zich door een open en veilig karakter. Is gebaseerd op en gaat uit van respect en vertrouwen. De cultuur in de groep en binnen de school verbindt en biedt een moreel kompas.

We leren kinderen waarden en normen, we leren ze samen te werken, problemen op te lossen en een ieder in zijn waarde te laten. Dit doen we aan de hand van het GDO, Dit staat voor Groeps Dynamisch Onderwijs.