Medezeggenschapsraad


Op deze pagina houdt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) u op de hoogte van lopende zaken en belangrijke besluiten. Ook kunt u hier met de MR-leden kennismaken en uw ideeën en vragen aan ons kenbaar maken.

De medezeggenschapsraad van een school kun je vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij tal van beleidsmatige zaken die op en rond de school spelen. We bewaken procedures en adviseren de directie gevraagd en ongevraagd. Een actieve medezeggenschapsraad oefent dus invloed uit op de gang van zaken op school.

De MR komt 6 keer per schooljaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar wat betekent dat u als ouder of personeelslid de vergaderingen altijd als ‘toeschouwer’ kunt bijwonen. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.

De MR functioneert het best als met name ouders laten weten welke suggesties zij hebben om een plezierige schooltijd van onze kinderen, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de betrokkenheid van ouders te waarborgen dan wel te verbeteren. Daarom nodigen we u uit om contact met ons op te nemen en uw ideeën met ons te delen.

De MR van de Syl bestaat uit:

Personeelsgeleding
Sylvia Stoelinga (GMR)
Joukje Stork (secretaris)
Oudergeleding
Jitse Porte
Robert de Jong Voorzitter

Contact met de MR kun je mailen naar:
mr.desyl@cbo-nwf.nl

Ouderbetrokkenheidscommissie

Een belangrijke taak van de OBC is het contact tussen de ouders/verzorgers en de school te bevorderen.

De leden van de OBC houden zich o.a. bezig met:                                                                              Het organiseren van ouderavonden en diverse activiteiten en evenementen (o.a. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de laatste schooldag)
Het ondersteunen van het team van de school bij de praktische uitvoering van het onderwijsproces
Communicatie en p.r. voor de school

Daarnaast worden alle ouders jaarlijks gevraagd te assisteren bij o.a.:
schoolreizen, het niveaulezen, het schoolschaatsen, de creatieve vakken, theaterbezoek, excursies etc.

Zonder de hulp van onze ouders zou er veel minder mogelijk zijn in onze school!

Identiteitscommissie

Samen met de medezeggenschapsraad draagt zij zorg voor een breed draagvlak met betrekking tot de ontwikkeling, evaluatie en besluitvorming op het gebied van levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs.

De identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden:

Doetie v.d. Meij- secretatis
Sjoerd Jan v.d. Meij voorzitter

Vanuit het team is Jacoba Wijbenga toegevoegd als ‘lid’ met raadgevende stem. En de directeur Gea Koehoorn is adviserend lid.

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. We hebben een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen. Hierdoor is er ook voldoende ruimte voor onze samnewerkingsschool. Op onze school dragen we niet uit en bieden we levensbeschouwelijk onderwijs breed aan.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.


Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Algemene verenigingsgids

Hieronder treft u de algemene verenigingsgids aan.

Algemene gids CBO-NWF

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.